Staré sady jsou zvlášním typem biotopu, který v krajině vypadá velmi esteticky. Rozvolněné porosty stromů, ať už v řadách nebo stářím prořídlé, připomínají dávné pastevní lesy. Místa, která se svými prastarýmy stromy daleko od sebe a připomínala anglický park, kde je velké množství světla. Taková místa už na našem území téměř nenajdeme, ale byla to místa nesmírně druhově bohatá, setkávali se zde totiž lesní i výhradně luční rostliny a navíc specializované druhy lesních lemů. Takovým je například zvonek hadincový, který se v naší zemi nachází již na pouhých čtyřech lokalitách. Pastevní lesy lidé dříve využívali k řadě účelů, ale vznikaly přirozeně již před příchodem prvních zemědělců, díky pastvě divokých koní a zubrů. Sady rostlinám nabízejí do jisté míry podobné podmínky. Dokonce byly často paseny, avšak ponejvíce v jarním období. Později byly koseny mozajkovitě podle toho, jak dozrávaly jednotlivé odrůdy a druhy ovocných stromů. Právě mozajkovitá seč umožňuje existenci časně i pozdě kvetoucích druhů rostlin a každý z ních má na nějakém místě šanci k odplození. Navíc je zde stále dostatek kvetoucích úkrytů a živných rostlin pro velkou druhovou pestrost hmyzu. Mezi rozmanitým hmyzím obyvatelstvem se samozřejmě najde několik škůdců našich plodů, ale pokud je biotop bohatý, najde se na každý druh i predátor, který jeho počty snižuje. Podkud se příroda v sadu podporuje a sadař ví, jak případně šetrně zasáhnou, tak drastické újmy na úrodě nebývají obvyklé. Tento starý sad není vyjímkou. Trouchnivějící dřevo polomrtvých ovocných stromů, je vzácnou pochotkou pro vzácný dřevokazný hmyz, který si potravu na běžných mladých stromech hledá marně. Rovněž bylinami sad jen kvete. Na jaře jako první rozkvétá lýkovec jedovatý, zanedlouho se přidají prvosenky vyšší. Neuplyne mnoho vody v Radiměřském potoce a už tu máme orchydeje, mateřídoučku, chrpy a řepík. Ovšem největší vzácností je drovná a nenápadná ostříce, s podivný druhovým názvem ptačí nožka.

Ostřece ptačí nožka (Carex ornithopoda)

Ostřice jsou trávám podobné rostliny z čeledi šáchorovitých. Tato ostřice si podivné jméno získala svým neobvykle členěným kláskem, který se podobá drobnému ptačímu pařátku. Je to malinká, okolo deseti centimetrů vysoká, rostlinka. Díky své malé velikosti se nedokáže proboxovat v drsném rinku konkurenčního boje, který zavádí pravidla džungle, nedlouho po ukončení pastvy a kosení. Díky tomu je dnes tato rostlinka velmi vzácná, hodnocena jako silně ohrožená a jedná se zde o ojedinělý výskyt v širokém okolí.

Aktuální management

V roce 2015 jsme ve spolupráci s ČSOP Jarojaroměř získali první souhlasy s vlastníky pozemků. V dnešní době jsou dva největší pozemky ve vlastnictví Českého Svazu Ochráců Přírody, které se podařilo vykoupit z programu Místo pro přírodu, za což děkujeme i řadě dárců, kteří přispěli! Rovněž v roce 2015 byli započaty první přáce na nevelké ploše, která se však postupně zvětšovala, spolu s vyřezáváním náletových dřevin. Dnes pravidelně či obrok sečeme spolu s místním hospodářem většinu plochy a cílíme ještě na mírné rozšíření. Rovněž začínáme s obnovou odumřelých stromů výsadbou nových sazenic a robováním planých stromů..

Rostliny

 • bradáček vejčitý (Listera ovata)
 • hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • kruštík širolistý (Epipactis helleborine)
 • lykovec jedovatý (Daphne mezereum)
 • orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)
 • ostřice ptačí nožka (Carex ornithopoda)
 • pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea)
.

Bezobratlí

 • okáč voňavkový (Brintesia circe)
 • okáč rosičkový (Erebia medusa)
 • májka obecná (Meloe proscarabaeus)
 • modrásek černoskvrnný (Phengaris arion)
 • modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis)
.

Obratlovci

 • ještěrka obecná (Lacerta agilis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • zmije obecná (Vipera berus)

Jak se chovat na návštěvě - dupej, okousej, ale motýly se jen kochej!

 • Lokalita je z většiny ve vlastnictví ČSOP a obce Radiměř, kteří si přejí, aby lokalita byla navštěvována a sloužila i veřejnosti. Zveme tedy všechny dobré lidi, kteří baží po klidu a přírodních klenotech, aby se přesvědčili o plodech naší práce přímo v terénu! A pokud potkáte nepohrabanou trávu a zapomenuté hrábě, budeme velmi potěšeni, když připojíte ruku k dálu a pomůžete nám s opatrovnictvím této krásné krajiny.

ČSOP ARION

Lokality v péči pozemkového spolku organizace